Đồng Phục Khách Sạn bao gồm:

1. Đồng Phục Lễ Tận

2. Đồng Phục Buồng Phòng

3. Đồng Phục Bảo Vệ